Vedtekter

Vedtekter for Norsk orgelkonsulentforening

§ 1 Bakgrunn

Norsk orgelkonsulentforening er en selvstendig sammenslutning av orgelkonsulenter i Norge, stiftet 30.1.07 på initiativ fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

§ 2 Formål

Foreningen er et fagforum for orgelkonsulenter i Norge og skal

a) arbeide for en styrking og videreutvikling av norsk orgelkultur

b) bidra til faglig utvikling av foreningens medlemmer og aspiranter, bl.a. gjennom utveksling av erfaringer knyttet til orgelprosjekter

c) legge tilrette for rekruttering og opplæring av orgelkonsulenter i Norge

d) håndheve foreningens etiske retningslinjer

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i foreningen krever orgelfaglig høyere utdanning. Opptak forutsetter innsikt og engasjement i orgelspørsmål. Søknad om opptak vurderes av styret ut fra søkerens dokumenterte kvalifikasjoner. Avslag på søknad om opptak kan ankes inn for årsmøtet.·Medlemskap forutsetter oppmøte på foreningens årsmøter. Fritak fra·frammøte kan innvilges av styret etter søknad.

§ 4 Aspiranter

Søkere som vurderes å ha gode forutsetninger for et fremtidig virke som orgelkonsulenter, men som ikke tilfredsstiller krav til opptak, kan tas opp som aspiranter. Aspiranter deltar i alle foreningens aktiviteter, men har ikke stemmerett.

Aspiranter vil få oppfølging og veiledning av et eller flere av foreningens medlemmer ved gjennomføring av konsulentoppdrag. Aspiranten forutsettes selv å skaffe seg slike oppdrag. En forutsetning for status som aspirant er at aspiranten deltar på videreutdanningskurs i orgelkunnskap, saksbehandling, offentlige innkjøpsordninger og forvaltning slik dette legges til rette av foreningen.

§ 5 Eksklusjon

Brudd på foreningens etiske retningslinjer kan føre til eksklusjon.· Vedtak om eksklusjon forutsetter enstemmighet i et fulltallig styre. Vedtak om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

§ 6 Styre

Foreningen skal ha et styre bestående av· tre personer hvorav en leder og to styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer. Styret velges av foreningens årsmøte etter innstilling fra en valgkomité. Styremedlemmene velges for to år, men kan gjenoppnevnes. Kontinuitet i styresammensetningen skal tilstrebes ved at det hvert år er valg på to, henholdsvis ett styremedlem, og ett varamedlem.· Styret utpeker selv sin leder. Styret er beslutningsdyktig når minst to styremedlemmer er tilstede. Styret skal utarbeide foreningens årsberetning og regnskap, budsjett og handlingsplan for kommende årsmøteperiode. Styret skal presentere et utkast til handlingsplan for kommende årsmøteperiode for årsmøtet. Revisjon av regnskapet foretas av en revisor oppnevnt av årsmøtet.

§ 7 Sekretær

Sekretæren, som er lønnet etter tildelte ressurser, er med på alle styremøter, men har ikke stemmerett. Sekretæren er ansvarlig for den daglige drift av foreningen i samsvar med dens statutter. Sekretæren innkaller styret til møter. Forefallende arbeid i forbindelse med den daglige drift kan delegeres til styremedlemmene.

§ 8 Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Årsmøtet skal godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett. Årsmøtepapirene skal være medlemmene i hende senest tre uker før årsmøtet. Saker til årsmøtet skal sendes styret senest to uker før årsmøtet.

§ 9 Valgkomité

Årsmøtet oppnevner en valgkomité bestående av to medlemmer.

§ 10 Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres på årsmøtet etter innstilling fra styret.

§12 Oppløsning av foreningen

Foreningen kan oppløses etter årsmøtevedtak. Vedtak om oppløsning forutsetter at minst 2/3 av møtedeltakerne stemmer for dette. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler formål som årsmøtet vedtar.