Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for orgelkonsulenter

Bruk av stilling

Orgelkonsulenten skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer, men ved sine handlemåter opprettholde og heve respekten for sin stilling.Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelse i en sak, eller at andre med rimelig grunn kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for oppdragsgiver for å få avgjort spørsmålet om eventuell inhabilitet.

Inhabilitet

Orgelkonsulenten plikter selv å vurdere om han/hun er gild ut fra bestemmelsene som er gitt i forvaltningslovens §6. Dersom en part i saken har reist ugildhetsinnsigelse mot en konsulent, behandles og vurderes spørsmålet om habilitet av oppdragsgiver med utgangspunkt i forvaltningsloven.

Tilstandsrapporter

Når en tilstandsrapport skrives, må det ikke kunne være tvil om at konklusjonen i rapporten gjøres på et selvstendig, faglig grunnlag uten hensyn til videre konsekvenser i en eventuell orgelsak. Det er derfor viktig at oppdrag om tilstandsrapport aldri er koblet med konsulentoppdrag i forbindelse med restaurering eller bygging av nytt orgel. Får en konsulent oppdrag i sak der vedkommende tidligere har utarbeidet tilstandsrapport må vedkommende forsikre seg om at det er foretatt en selvstendig saksbehandling av de to oppdragene. Hvis oppdragene er lyst ut atskilt er dette tilfellet.

Forretningsomgang og sosialt samvær

Moderate former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi grunner til å tro det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet må stå i rimelig forhold til det forretningsmessige/tjenestelige behov.

Gaver og andre ytelser

Orgelkonsulenten· må ikke for seg selv eller andre motta gave, provisjon eller annen ytelse som er egnet til eller av giveren er ment å påvirke oppdraget. Dette gjelder ikke mindre reklameartikler og for eksempel julehilsen i form av smågaver som har liten verdi og der det er åpenbart at ytelsen ikke kan være egnet til å påvirke oppdraget.

Reiser i tjenesten

Når orgelbygger eller andre leverandører for øvrig tilbyr besøk i private bedrifter, organisasjoner, besiktigelse av instrumenter og liknende er det en forutsetning at oppdragsgiver dekker utgiftene til reise og opphold. Reiser skal alltid godkjennes av oppdragsgiveren.

Fortrolig og riktig informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med et oppdrag, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Informasjon som er mottatt fra markedet om tilbud og tilbydere skal behandles fortrolig og ikke misbrukes for eksempel ovenfor konkurrerende tilbydere. Krav i lov om offentlige anskaffelse om at innkjøpere skal opptre i samsvar med god forrentingskikk, ha høy forretningsetisk standard og sørge for likebehandling av leverandører skal følges.

Når det er tvil

Hvis det i en orgelsak oppstår tvil i forhold de ovenfor nevnte punkter, skal spørsmålet forelegges oppdragsgiver.